რეკლამის განმთავსებლის შეთანხმება

ეს შეთანხმება („შეთანხმება“) გაფორმებულია ქვემოთ ჩამოთვლილი ვებსაიტების ქსელის ოპერატორს (შემდგომში „კომპანია“) და ამ შეთანხმების მიმღებ პირს ან ერთეულს შორის (შემდგომში „რეკლამის განმთავსებელი“) როგორც დადგენილ თარიღს, როდესაც ხდება ამ შეთანხმების მიღება.

მოწმე:

ვინაიდან, კომპანია შეიძლება იყოს ან ეწევა, სხვა საკითხებთან ერთად, ონლაინ სერვისების მიწოდებით, რაც რეკლამის განმთავსებლებს საშუალებას აძლევს წარადგინონ და/ან გამოაქვეყნონ ზრდასრული გართობის შესახებ ინფორმაცია, რეკლამები და გ.ontგontract ან სხვა, ვებსაიტები, პორტალები, ქსელები და სხვა ქაღალდი და ელtronic საშუალებების ჩათვლით, შეზღუდვის გარეშე, www.rubpage.com (ერთობლივად, „კომპანიის ქსელი“);

ვინაიდან, თუ რეკლამის განმთავსებელი არის ინდივიდუალური კომერციული ბიზნესი, რომელიც ცდილობს რეკლამის განმთავსებლის საკუთარი ინდივიდუალური სერვისების პოპულარიზაციას, რეკლამის განმთავსებელს სურს ხელი შეუწყოს და რეკლამირება გაუწიოს ამ პერსონალურ სერვისებს ფოტოების, აღწერილობების, ტექსტის და სხვა ქ.ontent და ინფორმაცია, რომელიც ეხება რეკლამის განმთავსებელს კომპანიის ქსელის ერთ ან რამდენიმე განყოფილებაში და სხვაგან,ethსაიდუმლო განცხადებების, ბანერების და/ან ბმულების მეშვეობით; და

ვინაიდან, თუ რეკლამის განმთავსებელი არის კორპორატიული სუბიექტი, ან ინდივიდუალური კომერციული ბიზნესი, რომელიც ცდილობს სხვების სერვისების პოპულარიზაციას, რეკლამის განმთავსებელს სურს შექმნას ანგარიში კომპანიაში მესამე მხარის სერვისების პოპულარიზაციის მიზნით, ფოტოების, აღწერილობების, ტექსტის და სხვაontent და ინფორმაცია ზრდასრული მომღერლების შესახებ, რომლებსაც რეკლამის განმთავსებელი ასაქმებს ან წარმოადგენს კომპანიის ქსელის ერთ ან რამდენიმე განყოფილებაში განთავსებისთვის და სხვაგან,ethსაიდუმლო განცხადებების, ბანერების და/ან ბმულების მეშვეობით; და

ვინაიდან, რეკლამის განმთავსებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებთან მკაცრად დაცვით, რეკლამის განმთავსებელს შეუძლია წარადგინოს და გამოაქვეყნოს რეკლამის განმთავსებლის მიწოდებული სურათები და გontშევიდეს კომპანიის ქსელის ერთ ან რამდენიმე განყოფილებაში ან გამოიყენოს სხვა სერვისი, რომელიც კომპანიას შეუძლია დროდადრო ხელმისაწვდომი გახადოს რეკლამის განმთავსებლისთვის;

ახლა ამიტომ, წინამდებარე ურთიერთდაპირებებისა და შეთანხმებების გათვალისწინებით გontკარგი და ღირებული განხილვისთვის, რომლის ადეკვატურობა და საკმარისობა აღიარებულია, მხარეები, რომელთაგან თითოეული აპირებს კანონიერად ვალდებულებას, პირობას დებს და თანხმდება შემდეგზე:

1. ამ ხელშეკრულების მიღება და ცვლილება

1.1 ამ საიტის რეკლამის განმთავსებელი გახდომით, რეკლამის განმთავსებელი ეთანხმება ამ შეთანხმების ყველა პირობებს. რეკლამის დამკვეთს არ შეუძლია აირჩიოს და აირჩიოს ის პირობები, რომლებიც ეხება რეკლამის დამკვეთს. თუ რეკლამის განმთავსებელი არ ეთანხმება ამ შეთანხმების ყველა დებულებას, რეკლამის განმთავსებელმა უნდა შეწყვიტოს ყველანაირი წვდომა და გამოყენება საიტზე და კომპანიის მიერ მოწოდებულ სხვა სერვისებზე. არაფერი ამ შეთანხმებაში არ არის გამიზნული მესამე მხარის მიერ რაიმე აღსრულების უფლების შექმნაზე.

1.2 არავინ არ არის უფლებამოსილი შევიდეს ვებსაიტზე ან გამოიყენოს სერვისები, თუ ისინი არ დაეთანხმებიან ამ შეთანხმებას. ასეთი მიღება არ არის საჭირო ფიზიკური ხელმოწერით, ვინაიდან ე.წtronამ შეთანხმების მიღება ნებადართულია კანონით. რეკლამის განმთავსებელი გამოხატავს ამ გontრექტალური შეთანხმება მასზე თანხმობის დამადასტურებელი ნებისმიერი ქმედებით. ასეთი ქმედებების მაგალითებია ხელმოწერის ველში რეკლამის განმთავსებლის სახელის აკრეფა, ველის მონიშვნა ან c ღილაკზე დაწკაპუნება.ontსიტყვების „ვეთანხმები“, „გontinue”, ან მსგავსი სინტაქსი. რეკლამის განმთავსებელს ესმის, რომ ამას აქვს იგივე იურიდიული ეფექტი, როგორც რეკლამის განმთავსებლის მიერ ფიზიკური ხელმოწერის დადება ნებისმიერ სხვა იურიდიულ ქ.ontრაქტი. თუ რეკლამის განმთავსებელი ვერ მიიღებს ასეთ ქმედებას, რეკლამის განმთავსებელი კვლავ შებოჭილია წინამდებარე შეთანხმების პირობებით რეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიის ვებსაიტის ან სერვისების ნებისმიერ ნაწილზე წვდომის გამო. თუ რეკლამის განმთავსებელი დააწკაპუნებს რეკლამის განმთავსებლისთვის მიწოდებულ ნებისმიერ ბმულს, ღილაკს ან სხვა მოწყობილობას კომპანიის ვებსაიტის ინტერფეისის რომელიმე ნაწილში, მაშინ რეკლამის განმთავსებელი კანონიერად ეთანხმება ყველა პირობას contაქ არის. გარდა ამისა, ვებსაიტის ან სერვისების ნებისმიერი ფორმით გამოყენებით, C. ატვირთვის ჩათვლითontვებსაიტზე (როგორც განსაზღვრულია ქვემოთ), რეკლამის განმთავსებელი ესმის და თანხმდება, რომ კომპანია განიხილავს ასეთ გამოყენებას, როგორც რეკლამის განმთავსებლის მიერ წინამდებარე შეთანხმების ყველა პირობის სრული და უპირობო თანხმობის დადასტურებას.

1.3 დროდადრო კომპანიას შეუძლია გადახედოს წინამდებარე ხელშეკრულებას. კომპანია იტოვებს ამის უფლებას და რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა, რომ კომპანიას აქვს ეს უფლება. რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ წინამდებარე შეთანხმების ყველა ცვლილება ან ცვლილება ძალაშია და ძალაშია გამოქვეყნებისთანავე და ვრცელდება ყველა ქ.ontკომპანიისთვის წარდგენილი და/ან დაცული ინფორმაცია. ნებისმიერი განახლებული ან შესწორებული ვერსია ანაცვლებს ნებისმიერ წინა ვერსიას გამოქვეყნებისთანავე და წინა ვერსია არ არისontმოქმედი სამართლებრივი ეფექტის გარდა იმ შემთხვევისა, როდესაც შესწორებული ვერსია კონკრეტულად ეხება წინა ვერსიას და ინარჩუნებს წინა ვერსიას ან მის ნაწილებს. როგორც კონკრეტული გამონაკლისი ზემოაღნიშნულიდან, ამ შეთანხმების არც ერთი განახლება ან ცვლილება არ იმოქმედებს რეკლამის განმთავსებლის კომპანიის მიმართ ფინანსურ ვალდებულებებზე, რომლებიც ექსკლუზიურად რეგულირდება ამ შეთანხმების ვერსიით, რომელიც გამოქვეყნდა მაშინ, როდესაც რეკლამის განმთავსებელმა გამოაქვეყნა რეკლამის C.ontენტ. კომპანია თანახმაა, რომ თუ იგი რაიმეს შეცვლის ამ ხელშეკრულებაში, კომპანია შეცვლის „ბოლო შეცვლილ თარიღს“ წინამდებარე ხელშეკრულების ზედა ნაწილში ისე, რომ დაუყოვნებლივ ცხადი იყოს, რომ კომპანიამ განაახლა ხელშეკრულება. რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა პერიოდულად ხელახლა ეწვიოს ამ ვებ გვერდს და გამოიყენოს ღილაკი „განახლება“ რეკლამის განმთავსებლის ბრაუზერზე. რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა, გაითვალისწინოს წინამდებარე შეთანხმების ბოლო გადასინჯვის თარიღი. თუ „ბოლო შეცვლილი თარიღი“ უცვლელი რჩება იმ ბოლო დროს, როცა რეკლამის განმთავსებელმა განიხილა ეს შეთანხმება, მაშინ რეკლამის განმთავსებელმა შეიძლება ჩათვალოს, რომ არაფერი შეცვლილა ხელშეკრულებაში მას შემდეგ, რაც რეკლამის განმთავსებელმა წაიკითხა იგი. თუ "ბოლო შეცვლილი თარიღი" შეიცვალა, მაშინ რეკლამის განმთავსებელს შეუძლია დარწმუნებული იყოს, რომ ზოგიერთიethშეთანხმებაში შეტანილი შეთანხმება შეიცვალა და რეკლამის განმთავსებელმა უნდა გადახედოს მას, რათა დადგინდეს, რა გავლენას მოახდენდა რეკლამის განმთავსებლის უფლებებსა და მოვალეობებზე რევიზიებმა. იმ შემთხვევაში, თუ რომელიმე სასამართლო თვლის, რომ რაიმე მიზეზით წინამდებარე შეთანხმების ცვლილების მიღებას არაეფექტურია, მხარეები აპირებენ ხელშეკრულების უახლესი, ადრე მიღებული ვერსიის აღსრულებას.

უარის თქმა – ამ შეთანხმების პერიოდული გადახედვით, რათა დადგინდეს, შეიცვალა თუ არა რომელიმე პირობა, რეკლამის განმთავსებელი იღებს ყველა პასუხისმგებლობას ასეთ წარუმატებლობაზე და რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ ასეთი წარუმატებლობა ნიშნავს რეკლამის განმთავსებლის დადებით უარს რეკლამის განმთავსებლის უფლებაზე, განიხილოს შესწორებული პირობები. კომპანია არ არის პასუხისმგებელი რეკლამის განმთავსებლის მიერ რეკლამის განმთავსებლის კანონიერი უფლებების უგულებელყოფაზე.

2 გontent, გადახდები, თანხის დაბრუნება და ანგარიშები

2.1 გამოქვეყნება Contენტ. ყველა საკომისიოს გადახდის და კომპანიის მიერ რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშის რეგისტრაციის მოთხოვნის დამტკიცების შემთხვევაში, რეკლამის განმთავსებელს შეუძლია რეკლამის გაგზავნა გontკომპანიის ქსელში განთავსებისთვის. „Content” განისაზღვრება როგორც რეკლამის განმთავსებლის ნებისმიერი ქontent, მასალები, ინფორმაცია, ვიზუალური სურათები, ფოტოები, ვიდეო, გრაფიკა, ტექსტური მასალა, ვებსაიტი და სოციალური მედიის ბმულები, სასცენო სახელები, პერსონაჟი, პერსონა, ბიოგრაფიული მონაცემები და გ.ontაქტის ინფორმაცია). გამოცემა Content ექვემდებარება რეკლამის განმთავსებლის მკაცრ დაცვას კომპანიის გამოქვეყნების ინსტრუქციებთან, ფოტოების მიმოხილვის პოლიტიკასთან და წინამდებარე შეთანხმებასთან შესაბამისობაში, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება შემდეგით:

2.2 თუ რეკლამის განმთავსებელი ექვემდებარება ფედერალურ და სახელმწიფო კანონებს შეერთებული შტატების, რეკლამის განმთავსებელი გარანტიას იძლევა და ეთანხმება, რომ ყველა Contრეკლამის განმთავსებლის მიერ წარმოდგენილი და/ან გამოქვეყნებული მასალა უნდა იყოს შემუშავებული შეერთებული შტატების კანონმდებლობის ყველა მოქმედი დებულების შესაბამისად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება სათაურით 18, USC §§2256, 2257 & 2258A და შემდგომ. და 28 CFR ნაწილი 75 და შემდგომ, შესწორებული, („2257 სექცია“), ისევე როგორც ყველა სხვა მოქმედი ფედერალური, სახელმწიფო, ადგილობრივი, პროვინციული და უცხოური კანონები ან რეგულაციები.

2.3 რეკლამის განმთავსებელი დამატებით გარანტიას იძლევა და ეთანხმება, რომ ყველა Contრეკლამის განმთავსებლის მიერ წარმოდგენილი და/ან გამოქვეყნებული პუნქტი არ შეიცავს საგანს, რომელიც გამოიწვევს 2257 ნაწილის ვალდებულებებს. თუ ასეთი გontent იწვევს 2257 სექციას, შემდეგ არის რეკლამის განმთავსებელი solპასუხისმგებელია 2257-ე მუხლით მოთხოვნილი ყველა ჩანაწერის შენახვაზე ან კომპანიის მოთხოვნის შესაბამისად. კომპანიის მიერ მოთხოვნის შემთხვევაში, რეკლამის განმთავსებელმა დაუყოვნებლივ უნდა მიაწოდოს კომპანიას მისი ჩანაწერების მეურვის სრული იურიდიული სახელი, მისამართი, სადაც ინახება 2257 სექციის ყველა ჩანაწერი, და ნებისმიერი ასაკის ჩანაწერის ასლი და 2257-ე პუნქტით მოთხოვნილი სხვა ინფორმაცია, რომელიც ეხება გ.ontკომპანიის ქსელში განთავსებული ერთ ან რამდენიმე განყოფილებაში. გარდა ამისა, თუ რეკლამის განმთავსებელი ცხოვრობს შეერთებული შტატების გარდა სხვა იურისდიქციაში („უცხოური იურისდიქცია“) ან წარადგენს Contუცხოური იურისდიქციის მიხედვით, რეკლამის განმთავსებელმა ასევე უნდა შეინახოს ყველა ჩანაწერი, როგორც ეს შეიძლება მოითხოვოს ამ უცხოური იურისდიქციის კანონმდებლობით, გარდა ამ კანონით დაკისრებული სხვა ვალდებულებებისა.

2.4 განხილვა: განიხილება რეკლამის განმთავსებლის მიერ წინამდებარე ხელშეკრულების ყველა დებულების თანხმობის შესახებ რეკლამის განმთავსებლისთვის მიცემულია რეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიის ქსელის გამოყენების ნებართვის სახით, რაც მოიცავს რეკლამის განმთავსებლის უფლებას შექმნას ანგარიში ვებსაიტზე, გაგზავნოს რეკლამა C.ontდა ისარგებლეთ დაკავშირებული სარეკლამო უპირატესობებით. რეკლამის განმთავსებელი ადასტურებს თქვენს მიერ წინამდებარე შეთანხმების მიღებისას განხილვის არსებობას და საკმარისობას.

2.5 რეკლამის ხარჯები: ვებსაიტზე სერვისების პოპულარიზაციისთვის, რეკლამის განმთავსებელმა უნდა შეარჩიოს კომპანიის ერთი ან მეტი სარეკლამო შეთავაზება. სხვადასხვა შეთავაზებებთან დაკავშირებული ტარიფები, არჩევის შემდეგ, თვალსაჩინოდ არის ნაჩვენები შეძენის დროს. ასეთი ტარიფები ექვემდებარება ცვლილებას კომპანიის შეხედულებისამებრ ნებისმიერ დროს. რეკლამებისა და სხვა სერვისების განთავსებასთან დაკავშირებული ხარჯები თვალსაჩინოდ არის აღწერილი ვებსაიტზე და ჩართულია აქ მითითებით.

2.6 რეკლამის განმთავსებელი ეკისრება სრული და solპასუხისმგებლობა C-ის წარმოებაზე, გამოქვეყნებასა და გამოქვეყნებაზეontენტ. რეკლამის განმთავსებელმა უნდა აცნობოს კომპანიას პირველი გამოქვეყნებიდან ერთი (1) სამუშაო დღის ვადაში ნებისმიერი შესწორების, ცვლილების ან წაშლის შესახებ. არავითარი ანაზღაურება ან კრედიტი (რომელიც მოიცავს კრედიტებს, კორექტირებას, კუპონებს და მსგავსებს) არ არის მოწოდებული კომპანიის მიერ და არც ერთი არ უნდა იყოს მოსალოდნელი რეკლამის განმთავსებლის მიერ.

(ა) კომპანია არ უზრუნველყოფს თანხის დაბრუნებას, კომპანია თავისთავად solდისკრეცია, არ (i) არ გასცემს საკრედიტო ან სადებეტო ბარათს, რომელიც გამოიყენება სარეკლამო სერვისის გადასახდელად; არ (ii) არ გასცემს თანხის დაბრუნების ჩეკს, რომელიც არ გაიგზავნება ფოსტით რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშზე ასახული ჩანაწერის მიმდინარე მისამართზე. რამდენადაც კომპანია უზრუნველყოფს ან განათავსებს კრედიტს რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშზე ან წარსულში აწვდიდა კრედიტს, ყოველ შემთხვევაში, რაიმე მიზეზით, ასეთი კრედიტი უნდა იქნას გამოყენებული არაუგვიანეს 1) ას ოთხმოცი (180) დღისა. გამოქვეყნებულია რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშზე; 2) წინამდებარე ხელშეკრულების შეწყვეტამდე; ან ას ოთხმოცი (180) დღე ამ ხელშეკრულების ძალაში შესვლის თარიღიდან, რომელი არ უნდა მოხდეს ბოლო. წინააღმდეგ შემთხვევაში, კრედიტი გაუქმდება და წაიშლება და ჩანაცვლება არ მოხდება. ნებისმიერი ზედმეტად გადახდა დაიდება კრედიტის სახით და დამუშავდება ამ პუნქტის შესაბამისად.

(ბ) რეკლამის განმთავსებელი ეკისრება სრული და solპასუხისმგებლობა იმის უზრუნველსაყოფად, რომ თითოეული გადახდა სათანადოდ და ადეკვატურად არის მონიშნული ისე, რომ კომპანიას შეუძლია გამოიყენოს ასეთი გადახდა რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშზე და რეკლამაში. რეკლამის განმთავსებელმა უნდა გontდაუყოვნებლივ იმოქმედეთ კომპანიაზე, თუ რეკლამის განმთავსებელს მიაჩნია, რომ ასეთი რეკლამის განმთავსებლის გადახდა არ იქნა გამოყენებული სწორად. თუ კომპანიას არ შეუძლია განახორციელოს გადასახადი მისი მიღებიდან ოთხმოცდაათი (90) დღის განმავლობაში, ასეთი გადახდა ჩამოიჭრება, გადადის კომპანიის საკუთრებაში და არ დაბრუნდება.

(გ) თუ მხარეები თანხმდებიან, რომ რეკლამის განმთავსებელი გადაიხდის რეკლამას ცვლადი საკომისიოს მოდელის საფუძველზე, როგორიცაა შთაბეჭდილებები, დაწკაპუნებები, ექსპოზიციები, კონვერტაციები და მსგავსი (მაგ., ბანერი), რეკლამის განმთავსებელმა უნდა გადაუხადოს კომპანიას არაანაზღაურებადი შესანარჩუნებელი საფასური წინსვლა. საანგარიშგებო პერიოდის ბოლოს, როგორც ეს კომპანიის მიერ არის განსაზღვრული solშეხედულებისამებრ, კომპანია რეკლამის განმთავსებელს წარუდგენს ანგარიშს სარეკლამო გადასახადის გაანგარიშების დამადასტურებელ ანგარიშს და ასეთი საკომისიო გამოიქვითება შემნახველი თანხიდან. კომპანიის ჩანაწერები, ფაილები, სტატისტიკა და ანგარიშები იქნება სარეკლამო საფასურის გაანგარიშების ერთადერთი საფუძველი და არ ექვემდებარება აუდიტს. ნებისმიერი შეკითხვა ამ გაანგარიშებასთან დაკავშირებით უნდა იყოს წარდგენილი ხუთი (5) სამუშაო დღის განმავლობაში კომპანიის მიერ რეკლამის განმთავსებლისთვის ანგარიშის წარდგენიდან, წინააღმდეგ შემთხვევაში ასეთი საფასურის გაანგარიშება საბოლოო იქნება. მხარეები აღიარებენ და თანხმდებიან, რომ ზემოთ აღწერილი ცვლადი საფასურის მოდელი არის საერთო მethდამოუკიდებელ ინტერნეტ ბიზნესებს შორის სარეკლამო გადასახადის გამოთვლა არ ნიშნავს და არ ნიშნავს, რომ კომპანია ფლობს, გ.ontროლებს, ან აქვს რაიმე გავლენა რეკლამის განმთავსებლის ბიზნესზე. რეკლამის დამკვეთს აქვს solე და სრული საკუთრება და გontგადაანაწილოს თავისი ბიზნესი.

(დ) რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს და ეთანხმება, რომ რეკლამის განმთავსებლის ფინანსურმა ინსტიტუტმა ან გამყიდველმა შეიძლება დააწესოს საკომისიო რეკლამის განმთავსებელს იმის გამო, რომ რეკლამის განმთავსებელმა გადაუხადა მისი რეკლამის ან მომსახურების საფასური კომპანიისთვის ამ ფინანსური ინსტიტუტის ან გამყიდველის საკრედიტო/სადებეტო ბარათის ან სხვა გადახდის მ.ethod. რეკლამის განმთავსებელს ესმის, რომ შიდა და/ან საერთაშორისო სავაჭრო დამუშავება შეიძლება გამოყენებულ იქნას კომპანიის მიერ და, როგორც ასეთი, შეიძლება დაემატოს დამატებითი საერთაშორისო საკომისიო. რეკლამის განმთავსებელს ურჩევს წინასწარ გაიგოს ისეთი გადასახადები, როგორიც არის რეკლამის დამკვეთი solპასუხისმგებელია ასეთი მოსაკრებლების გადახდაზე და ასეთი გადასახადის გათვალისწინება გადახდის არჩევისას მethod და კონკრეტული საკრედიტო/სადებეტო ბარათი, რადგან საკომისიოები განსხვავდება.

2.7 გარდა იმისა solპასუხისმგებელი და პასუხისმგებელი ყველა Contკომპანიის ქსელში წარდგენილი რეკლამის განმთავსებელიც solელის პასუხისმგებელი ნებისმიერი გontნებისმიერი ბმულით წვდომა, რომელიც რეკლამის განმთავსებელს მოიცავს, როგორც რეკლამის განმთავსებლის C-ის ნაწილსontent და ნებისმიერი ტექნიკური გაუმართაობის, შეცდომის ან ასეთი ბმულით გამოწვეული სხვა პრობლემებისთვის. რეკლამის განმთავსებელი კონკრეტულად ანაზღაურებს და ფლობს კომპანიას (რაც ნიშნავს კომპანიას, მის მფლობელებს, ოფიცრებსა და დირექტორებს, მემკვიდრეებს, ასიგნებებს, ადვოკატებს, ფილიალებს, აგენტებს და ლიცენზიატებს და, ყველა შემთხვევაში, მათ შესაბამის მფლობელებს, ოფიცრებსა და დირექტორებს, მემკვიდრეებს, ასიგნებებს, ფილიალები, აგენტები და ლიცენზიანტები) უვნებელია ნებისმიერი პრეტენზიისთვის, დავალიანებისთვის ან ბრალდებისთვის, რომელიც დაკავშირებულია რეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიის ქსელის ერთ ან მეტ განყოფილებასთან დაკავშირებულ ნებისმიერ საიტთან.

2.8 რეკლამის განმთავსებელი არის solპასუხისმგებელი ნებისმიერი Contკომპანიას, რეკლამის განმთავსებლის მიერ ან რეკლამის განმთავსებლის სახელით მესამე მხარის მიერ (როგორიცაა ფოტოგრაფები ან რეკლამის განმთავსებლის სხვა დელეგატები) წარდგენილი და წინამდებარე შეთანხმების ყველა დებულება ვრცელდება ასეთ ქ.ontენტ. რეკლამის განმთავსებელი იძლევა გარანტიას და აცხადებს, რომ ფლობს და ინარჩუნებს, ან მიღებული აქვს C-დანontმფლობელი, ყველა საჭირო უფლება ყველა C-ის ჩვენებისთვისontკომპანიისთვის წარდგენილი წინამდებარე შეთანხმების შესაბამისად, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ყველა საჭირო მოდელის გამოშვება, საავტორო უფლებების ლიცენზიები, სავაჭრო ნიშნების ლიცენზიები, დავალებები, საჯაროობის უფლებები და მსგავსი. რეკლამის განმთავსებელი კონკრეტულად ანაზღაურებს და უვნებელია კომპანიას ნებისმიერი პრეტენზიის, დავალიანების ან ბრალდებისთვის, რომელიც დაკავშირებულია C-სთანontის წარადგენს და/ან აქვეყნებს ამ შეთანხმების შესაბამისად.

2.9 ნებისმიერი C-ის გაგზავნამდეontგამოქვეყნებისთვის, რეკლამის განმთავსებელმა უნდა შექმნას სარეკლამო ანგარიში („ანგარიში“) კომპანიაში, რომელიც მოითხოვს კონკრეტულ რეგისტრაციას, იდენტიფიკაციას და გადახდის ინფორმაციას, კომპანიის შეხედულებისამებრ. რეკლამის განმთავსებელი გარანტიას იძლევა და აცხადებს, რომ ანგარიშის რეგისტრაციასთან დაკავშირებით მოწოდებული ყველა ინფორმაცია არის ნამდვილი და სწორი. რეკლამის განმთავსებელს უფლება აქვს შექმნას მხოლოდ ერთი (1) ანგარიში და მისი გადაცემა ან გაყიდვა აკრძალულია. ანგარიშზე რეგისტრაცია შეიძლება უარყოს, შეაჩეროს ან გააუქმოს კომპანიამ ნებისმიერ დროს, კომპანიის შეხედულებისამებრ, თუ რეკლამის განმთავსებელი ვერ დააკმაყოფილებს ან არ შეასრულებს კომპანიის გამოქვეყნების ინსტრუქციებს, ხარისხის უზრუნველყოფის შეფასებას, თაღლითობის საწინააღმდეგო პოლიტიკას ან კლიენტის ავთენტიფიკაციას. ძალისხმევა. რეკლამის განმთავსებლებმა, რომლებსაც უარი თქვეს, შეაჩერეს, უარყვეს ან აუკრძალეს ანგარიშის შექმნა, არ უნდა ეცადონ სხვა ანგარიშის რეგისტრაციას იგივე ან განსხვავებული სარეგისტრაციო ინფორმაციის გამოყენებით. ნებისმიერი ასეთი გვერდის ავლით მცდელობა ჩაითვლება თაღლითურად და უკანონოდ.

2.10 რეკლამის განმთავსებელს არ შეუძლია შექმნას ანგარიში, თუ ვებსაიტზე ან მის სერვისებზე წვდომა დაარღვევს რეკლამის განმთავსებლის იურისდიქციის კანონებს.

2.11 რეკლამის განმთავსებელი პასუხისმგებელია რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშის მეშვეობით განხორციელებულ ყველა გამოყენებაზე და/ან აქტივობაზე.ethარის თუ არა ავტორიზებული რეკლამის განმთავსებლის მიერ. რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა დაუყოვნებლივ აცნობოს კომპანიას რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშზე არაავტორიზებული წვდომის ან გამოყენების შესახებ.

2.12 კომპანია უარს ამბობს ნებისმიერ და ყველა პასუხისმგებლობაზე, რომელიც გამოწვეულია თაღლითური წვდომით ან/და ვებსაიტის გამოყენებით რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშით.

2.13 რეკლამის განმთავსებელს შეიძლება მიეცეს ონლაინ წვდომა მის ანგარიშზე. რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს და ეთანხმება, რომ ასეთი ანგარიში შეიძლება იყოს გამოყენებული solამ შეთანხმებით გათვალისწინებული მიზნების ჩართვა, მათ შორის ნებისმიერი გამოყენება, რომელიც აუცილებელია მისი განზრახვის განსახორციელებლად. რეკლამის განმთავსებელი დაიცავს თავისი ანგარიშის პაროლს და სხვა შესვლის ინფორმაციას ინდუსტრიის სტანდარტების შესაბამისად და არ უნდა გაუზიაროს ასეთი ინფორმაცია მესამე მხარეს. რეკლამის განმთავსებელი რჩება solპასუხისმგებელი და პასუხისმგებელი Contშეიტანეთ ასეთ ანგარიშში, მიუხედავად ნებისმიერი დახმარებისა, რომელიც კომპანიამ შეიძლება გაუწიოს რეკლამის განმთავსებელს ამ ანგარიშთან დაკავშირებით (მაგ., ჩატვირთვა ან გადაცემა Contშეიტანეთ ანგარიშზე) როგორც ეს ნებადართულია ამ ხელშეკრულებით.

2.14 კონფიდენციალურობა/მონაცემთა შეგროვება.

(ა) რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს და ეთანხმება, რომ კომპანია იყენებს ქუქიებს, ბრაუზერის შესაძლებლობებს, ვებ შუქურებს, ფუნქციებსა და ფუნქციებს, თვალთვალის სერვისებს და სხვა ტექნოლოგიას რეკლამის განმთავსებლის შესახებ ინფორმაციის შესაგროვებლად, რათა გაზარდოს რეკლამის განმთავსებლის გამოცდილება საიტებზე. ამ მონაცემების შეგროვება გამიზნულია საიტის ნავიგაციის გასაუმჯობესებლად; პრეფერენციების თვალყურის დევნება; ზოგადი შიდა და მომხმარებლის ვებ ანალიტიკის ანგარიშების უზრუნველყოფა; კვლევის ჩატარება; და დაეხმარეთ შესაძლო თაღლითური ქმედებების იდენტიფიცირებაში. შეგროვებული ინფორმაცია მოიცავს, მაგრამ არ შემოიფარგლება ამით, რეკლამის განმთავსებლის IP მისამართს, მოწყობილობას, ტრანზაქციის მონაცემებს, ბრაუზერის ინფორმაციას, გეოგრაფიულ მდებარეობას, ბუნდოვანი სურათების/ფოტოების უცვლელ სურათებს/ფოტოებს, რომლებიც რეკლამის განმთავსებელმა შეიძლება წარადგინოს და სესიის სხვა მონაცემებს (ერთობლივად, “ პასიური მონაცემები“).

(ბ) რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს და ეთანხმება, რომ კომპანიამ ბიზნესის წარმართვისთვის, რეკლამის განმთავსებელს მოუწევს გადაიტანოს პერსონალური ინფორმაცია, რომელიც მოიცავს ანგარიშის და რეკლამის განმთავსებლის ინფორმაციას, გადახდის ინფორმაციას, როგორიცაა საკრედიტო ან სადებეტო ბარათის მონაცემები, საიდენტიფიკაციო მონაცემები, პირადი საიდენტიფიკაციო დოკუმენტები, მაგ. როგორც სამთავრობო საიდენტიფიკაციო ბარათები და სხვა დამადასტურებელი დოკუმენტები, ავთენტიფიკაცია ან სხვა ფოტოები, ან/და სხვა ასაკის დამადასტურებელი დოკუმენტები და მასალები ანგარიშის მფლობელის ან C-ში ასახული პირების.ontენტ. გარდა ამისა, რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს და ეთანხმება, რომ კომპანიას შეუძლია ჩაწეროს და შეინახოს ყველა ურთიერთქმედება რეკლამის მომწოდებელთან (მაგ. ტელეფონი, პირდაპირი ჩატი, ელფოსტა, ინტერნეტი და ა.შ.). ყველა ზემოაღნიშნული კატეგორიის ინფორმაცია, მონაცემი და მასალა მოხსენიებულია როგორც „აქტიური მონაცემები“.

(c) რეკლამის განმთავსებელი სრულად და შეგნებულად ეთანხმება კომპანიის მიერ პასიური მონაცემებისა და აქტიური მონაცემების მიღებას და დამუშავებას.ethე.ი, „ბიზნეს მონაცემები“) მიუხედავად იმისა, თუ როდის ან რა ხელშეკრულებით მიეწოდება იგი კომპანიას. კომპანია თანახმაა, რომ დაამუშავებს ბიზნეს მონაცემებს კომერციულად გონივრული სტანდარტების გამოყენებით. გარდა ამისა, კომპანიას აქვს რეკლამის განმთავსებლის პირდაპირი ნებართვა (დამატებითი თანხმობის გარეშე), გამოიყენოს და შეინახოს ბიზნეს მონაცემები, როგორც ამას მიზანშეწონილად თვლის, და მიაწოდოს იგი ნებისმიერი ან მთლიანად სამართალდამცავ ორგანოს, ან გამოძახების ან სხვა ადმინისტრაციული, მარეგულირებელი ან საპასუხოდ. სამართლებრივი პროცესი ან ვალდებულება, რომელიც მოიცავს, შეუზღუდავად, მესამე მხარის მიმართ, დაიცვას კომპანია, რეკლამის განმთავსებელი, ან ფართო საზოგადოება და/ან მიაწოდოს იგი მესამე მხარეს და ყველა წინამორბედს, მემკვიდრეს და მინიჭებას იმ შემთხვევაში, თუ კომპანია, მისი აქტივები, ან მთელი ან მისი არსებითად მთელი აქტივი შეძენილია კომპანიის გაყიდვის, შერწყმის ან სხვა რეორგანიზაციის შედეგად, ან გაკოტრების შემთხვევაში,solვენტია, ან მიმღები. თუ კომპანია ქვეკontაწარმოებს, ყიდის ან გადასცემს თავის ვალდებულებებს ამ შეთანხმებით არასამთავრობო ორგანიზაციას, ის ამას გააკეთებს მხოლოდ იმ შემთხვევაში, თუ ასეთი ერთეული თანახმაა გამოიყენოს კომერციულად გონივრული სტანდარტები ასეთი ბიზნეს მონაცემების დასაცავად. რეკლამის განმთავსებელს ესმის, რომ თუ რომელიმე (სახელმწიფო თუ არა) ქვეკontრაქტორი, მყიდველი ან მიმღები არ ასრულებს თავის ვალდებულებებს მონაცემთა დაცვის შესახებ, კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი რაიმე ფორმით რეკლამის განმთავსებლის წინაშე სუბკ-ის შესრულებაზეontრაქტორი.

(დ) რეკლამის განმთავსებელი პირდაპირ თანხმდება, რომ კომპანიას შეუძლია მოიძიოს, შეადაროს და გადაამოწმოს ბიზნეს მონაცემები ნებისმიერი მოქმედი რესურსით, როგორიცაა სამთავრობო მონაცემთა ბაზები და მესამე მხარის ხელსაწყოები და პროგრამული უზრუნველყოფა, და საკრედიტო, სადებეტო, სასაჩუქრე ან სხვა გადახდის ბარათის ინფორმაციასთან დაკავშირებით, კომპანიას აქვს რეკლამის განმთავსებლის გამოხატული ნებართვა გამოიყენოს PCI შესაბამისი მესამე მხარის გამყიდველი გადახდის ბარათების შესანახად და დასამუშავებლად, როგორიცაა საკრედიტო, სადებეტო და სასაჩუქრე ბარათები.

3. სალიცენზიო უფლებების გაცემა.

3.1 რეკლამის განმთავსებელი ამით ანიჭებს კომპანიას, მის მემკვიდრეებთან და მინიჭებულებთან ერთად, მსოფლიოში, არაექსკლუზიურ, მუდმივ, ჰონორარის გარეშე ლიცენზიას გამოყენების, ჩვენების, კოპირების, გამოქვეყნების, გამოქვეყნების, გამოფენის, მაუწყებლობის, გადაცემის, კომუნიკაციის, შესრულების, გავრცელებისა და გავრცელების მიზნით. რეკლამის განმთავსებლის Contკომპანიის ქსელში შესვლა და/ან ისეთი რეკლამის განმთავსებლის Contნებისმიერი ფორმით, საშუალო ან ტექნოლოგია ახლა ცნობილი ან მოგვიანებით განვითარებული. რეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიისთვის მინიჭებული ლიცენზია უნდა დაუშვას რეკლამის განმთავსებლის Contსხვა მესამე მხარის ვებსაიტებზე, რაც დაეხმარება კომპანიას უფრო მეტი მაყურებლის ნახვაში რეკლამის განმთავსებლის Content, მათ შორის ნებისმიერი წარმოებული ნამუშევარი, რომელიც ეფუძნება ან კომპილაციას, მათ შორის, ასეთ Contამ შეთანხმებაში მითითებული მიზნებისთვის, მათ შორის ნებისმიერი გამოყენებისათვის, რომელიც აუცილებელია მისი განზრახვის განსახორციელებლად. რეკლამის განმთავსებელი ამით ანიჭებს კომპანიას უფლებას კომპანიაში solდისკრეცია, დამუშავება ან/და ცვლილებების შეტანა, როგორიცაა წაშლა C-შიontent იმისათვის, რომ ასეთი Contშეასრულოს ყველა მოქმედი კანონი, წესი და რეგულაცია (ერთობლივად, „კანონები“) და კომპანიის პოლიტიკა და პროცედურები, და აღკვეთოს მესამე მხარის ინტელექტუალური საკუთრების (მაგ., საავტორო უფლებების) დარღვევა. კონკრეტულად, რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ კომპანიამ შეიძლება განათავსოს "RubPage” ბრენდირებული წყლის ნიშანი რეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიისთვის წარდგენილ სურათებზე კომპანიის ვებსაიტებზე გამოსატანად. რეკლამის განმთავსებელს ასევე ესმის და ამით თანხმდება და თანხმდება, რომ კომპანიამ შეიძლება დაუშვას Contმნახველებს, ვებსაიტების მომხმარებლებს და სხვებს, რათა შექმნან და/ან გამოაქვეყნონ კომენტარები, რეიტინგები, მიმოხილვები და მსგავსი (ერთობლივად, „მაყურებლის კომენტარები“) ასეთი რეკლამის განმთავსებლის შესახებ ერთ ან მეტ საკუთრებაში არსებულ ან შვილობილი ვებსაიტებზე. რეკლამის განმთავსებელი პირდაპირ ათავისუფლებს კომპანიის ჯგუფს ნებისმიერი და ყველა პასუხისმგებლობისგან, რომელიც წარმოიქმნება მაყურებლის კომენტარებთან ან კომპანიის მიერ C-ის გამოყენებასთან დაკავშირებით.ontent, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, პასუხისმგებლობა, რომელიც წარმოიქმნება ნებისმიერი დაბინდვის, დამახინჯების, ცვლილების, წყლის მარკირების ან ოპტიკური ილუზიისგან, რომელიც შეიძლება მოხდეს.

3.2 მიუხედავად იმისა, რომ ქontიშვიათად, კომპანიას არ აქვს ვალდებულება აღასრულოს რეკლამის განმთავსებლის საავტორო უფლებები ან სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, რომლებიც დაკავშირებულია Contგაგზავნილი და/ან გამოქვეყნებული. რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს, რომ ინტელექტუალური საკუთრების ქურდობა გავრცელებულია ინტერნეტში და რომ Content შეიძლება მოიპაროს, დააკოპიროს ან სხვაგვარად დაარღვიოს მესამე მხარეები, რომლებზეც კომპანიას არ აქვს ქontროლი. თუ რაიმე ასეთი დარღვევა მოხდება, რეკლამის განმთავსებელს ეკისრება პასუხისმგებლობა solრეკლამის განმთავსებლის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებების აღსრულების ვალდებულება, თუ მას ეს სურს. კომპანია ინარჩუნებს უფლებას განახორციელოს საკუთარი საავტორო უფლებები, სალიცენზიო უფლებები და სხვა ინტელექტუალური საკუთრების უფლებები, რომლებიც დაკავშირებულია კომპანიის ქსელთან და მასთან დაკავშირებულ სამუშაოებთან. რეკლამის განმთავსებელი ყოველთვის გონივრულად ითანამშრომლებს კომპანიასთან და მის მრჩეველთან ნებისმიერი საეჭვო დარღვევის ან დარღვევის საჩივრის შესახებ, მათ შორის, შეუზღუდავად, ჩვენების მიცემა და ნებისმიერი ჩანაწერის, დოკუმენტის, ინფორმაციისა და მსგავსის ხელმისაწვდომობის მიწოდებით, როდესაც გონივრულად მოითხოვება კომპანია.

3.3 კონფიდენციალურობა/უსაფრთხოება გაფრთხილება: გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ სანამ კომპანია გონივრულ ძალისხმევას მიმართავს ნებისმიერი პერსონალური ინფორმაციის ან პირადი ინფორმაციის დასაცავად, რომელსაც რეკლამის განმთავსებლები აწვდიან კომპანიას, არც ერთი ვებსაიტი ან სერვერი არ არის დაცული ჰაკერებისგან ან უსაფრთხოების პროტოკოლების სხვა დარღვევისგან, რამაც შეიძლება გამოიწვიოს არასწორი ასეთი ინფორმაციისა და მონაცემების საჯარო გამოქვეყნება. ასეთმა ქმედებებმა შეიძლება გამოიწვიოს დამცირება, ფსიქიკური/ემოციური დისტრესი, პირადობის მოპარვა და სხვა მნიშვნელოვანი ზიანი. ამიტომ რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს და ეთანხმება, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი რეკლამის განმთავსებლის პირადი ინფორმაციის, პერსონალური მონაცემების ან Content, და რეკლამის განმთავსებელი ამით კომპანიას უვნებელია მასთან დაკავშირებული ნებისმიერი და ყველა პასუხისმგებლობისა და პრეტენზიისგან. რეკლამის განმთავსებელი ასევე აღიარებს და ეთანხმება, რომ ვებსაიტი არის ზრდასრულებზე ორიენტირებული, ეროტიკული თემის სარეკლამო ადგილი, რომელსაც შეუძლია წვდომა მომხმარებლებს მთელ მსოფლიოში. ამიტომ რეკლამის განმთავსებელს ესმის, რომ ვებსაიტზე წარდგენილი ნებისმიერი მასალა შეიძლება ნახონ ამჟამინდელი და/ან ყოფილი მეგობრები, ოჯახი, კოლეგები, თანამოაზრეები, დამსაქმებლები და ნაცნობები.

3.4 კომპანია არ არის ვალდებული ან ვალდებული გადაუხადოს რეკლამის განმთავსებელს ფულადი კომპენსაცია სალიცენზიო უფლებებისთვის, რომელიც რეკლამის განმთავსებელმა მიანიჭა კომპანიას წინამდებარე საფუძველზე, და რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა, რომ C-ის წარდგენა და/ან გამოქვეყნებაontკომპანიის ქსელის ერთ ან მეტ საშუალებებზე შესვლა წარმოადგენს ადექვატურ და საკმარის განხილვას აღნიშნული უფლებების მინიჭებისთვის.

3.5 რეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიისთვის მინიჭებული სალიცენზიო უფლებების ხანგრძლივობა უნდა იყოს შეუზღუდავი ვადით, გარდა იმისა, რომ აღნიშნული სალიცენზიო უფლებები შეიძლება შეწყდეს რეკლამის განმთავსებლის მიერ ხელშეკრულების შეწყვეტით პუნქტის 8.10-ის შესაბამისად. რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს, რომ მხოლოდ მათ რეკლამებზე გადახდის შეწყვეტა ან კომპანიასთან რეკლამის განუახლებლობა არ წარმოადგენს სალიცენზიო უფლებების ან წინამდებარე შეთანხმების შეწყვეტას. რეკლამის განმთავსებლის მიერ სალიცენზიო უფლებების ეფექტური შეწყვეტის შემდეგ, კომპანიამ უნდა წაშალოს ნებისმიერი Contკომპანიის ქსელიდან. კომპანიას არ მოეთხოვება რაიმე C-ის დაბრუნებაontრეკლამის განმთავსებელს, რომელიც რეკლამის განმთავსებელმა წარუდგინა კომპანიას. არაფრის მიუხედავად გontიშვიათად, რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს, რომ ყველა Content შეიძლება ინახებოდეს განუსაზღვრელი ვადით კომპანიის, ან მისი წინამორბედების, აგენტების, დირექტორების, აქციონერების, შვილობილი კომპანიების, მემკვიდრეებისა და საარქივო ასისტენტების მიერ.ontფაქტობრივი და/ან სამართლებრივი მიზნები, მათ შორის, შეუზღუდავად, რეკლამების არქივირებული განყოფილების ან რეკლამის განმთავსებლების პროფილის განყოფილების გამოქვეყნება მის ვებსაიტზე, კომპანიის ან მისი მთელი ან არსებითად მთელი აქტივების გაყიდვა და/ან გაკოტრება. , მიმღები, ან შემოსულიsolკომპანიის ვენტია.

3.6 კომპანიისთვის წინამდებარე ხელშეკრულებით მინიჭებული ყველა სალიცენზიო უფლება იქნება ჰონორარის გარეშე, სრულად მინიჭებადი, გადასაცემი და ქველიცენზირებადი კომპანიის მიერ მის მიერ. solდისკრეცია.

3.7 რეკლამის განმთავსებელს შეუძლია დანიშნოს მესამე მხარე, რომ იმოქმედოს რეკლამის განმთავსებლის სახელით რეკლამის განმთავსებლის დელეგაციის ხელშეკრულების გაფორმებით. რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს, რომ რეკლამის განმთავსებელი სრულად არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის ქმედებებზე, რომელიც მოქმედებს რეკლამის განმთავსებლის სახელით, რეკლამის განმთავსებლის თანხმობით ან მის გარეშე. რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს, რომ რეკლამის განმთავსებლის დელეგაციის ხელშეკრულების გაფორმება არ ათავისუფლებს რეკლამის განმთავსებელს წინამდებარე ხელშეკრულების პირობებისგან და ასეთი რეკლამის განმთავსებელი არის ერთობლივად და ცალმხრივად პასუხისმგებელი ნებისმიერი დელეგატის ყველა ქმედებაზე.

3.8 ეს შეთანხმება არ წარმოადგენს ლიცენზიას რეკლამის განმთავსებლისთვის, გამოიყენოს კომპანიის სავაჭრო სახელები, მომსახურების ნიშნები ან სხვა სავაჭრო ნიშნები, რომლებიც ფლობს ან ლიცენზირებულია კომპანიის მიერ, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ „RUBPAGE”, “RUB PAGE” და ნებისმიერი ტერმინი გontკომპანიის დაცული სავაჭრო ნიშნები, მომსახურების ნიშნები ან სავაჭრო სახელები. კომპანიის ან კომპანიის ლიცენზირების რომელიმე სავაჭრო სახელის, მომსახურების ნიშნების ან სხვა სავაჭრო ნიშნების ნებისმიერი გამოყენება მკაცრად აკრძალულია კომპანიის წინასწარი წერილობითი თანხმობის გარეშე. კონკრეტულად, რეკლამის განმთავსებელს არ აქვს უფლება დაარეგისტრიროს ნებისმიერი ერთიანი რესურსის ლოკატორი (URL) ან მსოფლიო ქსელის მისამართი, რომელიც ქ.ontარის კომპანიის ან კომპანიის ლიცენზირების რომელიმე სავაჭრო ნიშანი ან URL ან რომ გontნებისმიერი ტერმინი, რომელიც დამაბნეველად ჰგავს კომპანიის სავაჭრო ნიშნებს ან URL-ებს.

3.9 მიუხედავად იმისა, რომ წინამდებარე ქontიშვიათად, კომპანია ამით ანიჭებს რეკლამის განმთავსებელს მსოფლიო მასშტაბით, ჰონორარის გარეშე ლიცენზიას გამოიყენოს, დააკოპიროს და საჯაროდ გამოაჩინოს RUBPAGE კოლექტიური წევრობის ნიშანი კომპანიის მიერ მუდმივი დამტკიცების წესით. ამ ნაწილში გაცემული ლიცენზია გontდარჩება შემდეგი მოვლენებიდან პირველის დადგომამდე: (ა) რეკლამის განმთავსებელი ვერ აკმაყოფილებს კომპანიის მიერ ნიშნის გამოყენების წინაპირობად დადგენილ კვალიფიკაციას; ან, (ბ) კომპანია წყვეტს ამ ლიცენზიას თავის საქმიანობაში solშეხედულებისამებრ და რეკლამის განმთავსებლისთვის შეტყობინების მიწოდების შემდეგ. კომპანია იტოვებს უფლებას განახორციელოს ჰონორარი ან სხვა საფასურის მოთხოვნა ქontამით მინიჭებული უფლებების ინუაცია.

4. განცხადებები, გარანტიები, შეთანხმებები და ანაზღაურება რეკლამის განმთავსებლის მიერ. რეკლამის განმთავსებელი წარმოადგენს, გარანტიას და შეთანხმებებს კომპანიას შემდეგნაირად:

4.1 რეკლამის განმთავსებელი ფლობს ან ფლობს იურიდიულ უფლებამოსილებას გადასცეს ან მიანიჭოს კომპანიას ნებისმიერი სალიცენზიო უფლება, ინტელექტუალური საკუთრების უფლება, სხვა კანონიერი ან სამართლიანი უფლებები, რომლებიც აუცილებელია ან საჭიროა C-ის გამოქვეყნების დასაშვებად.ontკომპანიის ქსელის ერთ ან მეტ განყოფილებაში, მათ შორის შეზღუდვის გარეშე, ყველა საავტორო უფლება, სასაქონლო ნიშნის უფლებები, სავაჭრო ტანსაცმლის უფლებები, სავაჭრო სახელების გამოშვებები და ყველა იმ პირის მოდელის გამოშვება, რომლებიც გამოდიან აღნიშნულ C-ში.ontსაკმარისია მათი სახელებისა და მსგავსების, პერსონის და/ან პერსონაჟ(ებ)ის ლეგალური გამოყენების დასაშვებად, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება მხოლოდ საჯაროობის, კომერციული ექსპლუატაციისა და კონფიდენციალურობის ყველა აუცილებელი უფლების გათავისუფლებით.

4.2 რომ რეკლამის განმთავსებელს არ დაუდო სხვა შეთანხმებები, ვალდებულებები, ვალდებულებები ან იურიდიული ტვირთი, რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს ან ხელი შეუშალოს უფლებებსა და ლიცენზიას, რომელიც რეკლამის განმთავსებელმა მიანიჭა კომპანიას წინამდებარე ხელშეკრულებით, ან რამაც შეიძლება ხელი შეუშალოს კომპანიას თავისუფლად გამოიყენოს C.ontწინამდებარე ხელშეკრულებით გათვალისწინებული წესით.

4.3 რომ Content არის მთლიანად ორიგინალი და არ არის კოპირებული მთლიანად ან ნაწილობრივ მესამე მხარის სხვა ნამუშევრიდან, რეკლამიდან, სურათიდან ან წყაროდან, რომელიც არ არის რეკლამის განმთავსებლის საკუთრება ან ლიცენზირებული. ვიზუალური გამოსახულებები გontდაინგრა Contარ არის არც ყალბი და არც „საფონდო“ ფოტოგრაფია, და რომ C-ში გამოსახული პიროვნების ნებისმიერი ფოტოontent არის გამოსახული პიროვნების ნამდვილი და ზუსტი წარმოდგენა და ხელმისაწვდომია ნებისმიერი სერვისისთვის, რომელიც რეკლამირებულია.

4.4 რომ ყველა პირი, რომელიც გამოსახულია C-ში ნებისმიერ ფერწერულ გამოსახულებაზეontპუნქტი, რომელიც რეკლამის განმთავსებელმა წარუდგინა კომპანიას, თანხმობას უწევდა თვრამეტი (18) წელზე უფროსი ასაკის (ან უფროსებს, თუ ზრდასრული სტატუსის ასაკი 18 წელზე მეტია იმ იურისდიქციაში, სადაც გადაიღეს პირები), იმ დროს, როდესაც ნათქვამია. ადამიანები გადაიღეს C-ის შექმნასთან ან წარმოებასთან დაკავშირებითontent.

4.5 რომ, თუ რეკლამის განმთავსებელი იყენებს რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშს Contმესამე პირებთან დაკავშირებით, რომ ფიზიკური პირების ყველა ფოტო გontდაინგრა Content არის ზრდასრული მომღერლის ფოტოები, რომელსაც რეკლამის განმთავსებელი რეალურად იყენებს და/ან წარმოადგენს. თუ ასეთი პირი აღარ არის სააგენტოსთან ასოცირებული, სააგენტო უნდა აცნობოს კომპანიას ერთი სამუშაო დღის ვადაში და განახორციელოს ასეთი ცვლილებები ნებისმიერ განთავსებულ C-ში.ontასახოს ნებისმიერი ასეთი ცვლილება ასოციაციაში. სააგენტო ასევე აცხადებს, რომ ამ ხელშეკრულების ხელმომწერმა პირმა პირადად განიხილა ასაკის დამადასტურებელი დოკუმენტები, რათა დაადასტუროს, რომ პირი გამოსახულია ნებისმიერ C-ში.ontკომპანიაში წარდგენილი ხელშეკრულება არის კანონიერი თანხმობის ასაკი იმ იურისდიქციაში, სადაც Content შეიქმნა.

4.6 RubPage აქვს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ადამიანებით ვაჭრობის, არასრულწლოვანთა ექსპლუატაციის, პროსტიტუციისა და ნებისმიერი სხვა უკანონო ქცევის მიმართ. ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამართალდამცავებთან შესაბამისი პროცესის შესაბამისად, როგორიცაა გამოძახება, დანაშაულებრივი ქმედებების გამოძიებისთვის. RubPage აქვს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკა ადამიანებით ვაჭრობის, არასრულწლოვანთა ექსპლუატაციის, პროსტიტუციისა და ნებისმიერი სხვა უკანონო ქცევის მიმართ. ჩვენ ვთანამშრომლობთ სამართალდამცავ ორგანოებთან შესაბამისი პროცესის შესაბამისად, როგორიცაა გამოძახება, დანაშაულებრივი ქმედებების გამოძიებისთვის. რეკლამები, რომლებიც არღვევს ჩვენს ნულოვანი ტოლერანტობის პოლიტიკას, უარყოფილი იქნება და ასეთი რეკლამის გამოქვეყნებამ შეიძლება გამოიწვიოს სამართალდამცავ ორგანოებთან მიმართვა და ანგარიშის დაუყოვნებელი დახურვა.

4.7 ნებისმიერი რეკლამის განმთავსებელი, რომელიც წარადგენს Content, რომელიც ეხება ან ასახავს ბიზნესის ან ადგილის ადგილს, აქვს სუბიექტის ბიზნესის ან ადგილის ნებართვა გამოაქვეყნოს ასეთი Content და რომ ასეთი Content არ არღვევს გამოსახული ბიზნესის ან ადგილის ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს.

4.8 ბიზნესის მონაცემები რეკლამის მომწოდებელმა კომპანიას წარუდგინა მოქმედი, ავთენტური და რეალურია; რომ რეკლამის განმთავსებელს აქვს ყველა უფლება, რომ გამოიყენოს და წარუდგინოს ბიზნეს მონაცემები კომპანიას; რომ ინფორმაცია გontმასში მითითებული ჭეშმარიტი და ზუსტია; და რომ რეკლამის განმთავსებლების იდენტიფიკაციისთვის გამოყენებული ყველა დოკუმენტაცია არის დოკუმენტაცია, რომელიც გაცემულია იმ პირის შესაბამისი და მოქმედი სახელმწიფო სააგენტოს უფლებამოსილების მიერ, რომლის სახელიც მითითებულია დოკუმენტაციაზე.

4.9 რეკლამის განმთავსებელს აქვს და ინახავს C-ში გამოსახული პირ(ებ)ის მოქმედ, ავთენტურ და რეალურ დოკუმენტაციას.ontპუნქტი, რომელიც რეკლამის განმთავსებელმა წარუდგინა კომპანიას მოთხოვნის საფუძველზე და აჩვენა, რომ ასეთი პირები იყვნენ თვრამეტი (18) წელზე მეტი ასაკის (ან მეტი, თუ ზრდასრული სტატუსის ასაკი 18 წელზე მეტია იმ იურისდიქციაში, სადაც გადაიღეს პირები) როდესაც Contშეიქმნა ასეთი პიროვნებების გამოსახულება. რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს, რომ ასეთი დოკუმენტაცია შეიცავს მტკიცებულებებს ნებისმიერი გამოსახულების წარმოების თარიღის შესახებ.

4.10 რომ არ ყოფილა პრეტენზია რეკლამის განმთავსებლის წინააღმდეგ C-სთან დაკავშირებითontან სხვაგვარად, და რომ რეკლამის დამკვეთმა არ იცის პრეტენზია, რომ Content არღვევს ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს ან არღვევს უფლებებს ნებისმიერ სხვა ნაწარმოებზე და/ან ნებისმიერი პირის, ფილმის ან კორპორაციის რაიმე სახით.

4.11 რომ ყველა ვალდებულება C-ის მიმართontშეზღუდვის გარეშე, მათ შორის, ყველა ხელფასი, ჰონორარი, ამჟამინდელი და მომავალი ლიცენზიის საფასური, მომსახურების საფასური და მსგავსი, ასეთის არსებობის შემთხვევაში, აქამდე სრულად იყო გადახდილი.

4.12 რომ Content: (ა) არ არის უკანონო ან გontrary სამართლის; (ბ) არ უწყობს ხელს უკანონო ქმედებებს ან ბმულს არ აძლევს ვებგვერდებს ან სოციალურ მედიას, რომლებიც ხელს უწყობენ უკანონო ქმედებებს; (გ) არ უწყობს ხელს ან აკავშირებს ძალადობას გontrary სამართლის; (დ) არ არის შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებელი, სიძულვილის შემცველი, შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებელი ან უხამსი; (ე) არ აკავშირებს ვებგვერდებს, რომლებიც გontაინ გontის, რაც არის უკანონო, ცილისმწამებლური, სიძულვილის შემცველი, შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებელი ან უხამსი; (ვ) არ მოიცავს ფაქტობრივი ან იმიტირებული სექსუალური აქტივობის ასახვას; (ზ) არ არის გამოსახული სასქესო ორგანოები ან პუბიკი; (თ) არც ერთ დროს არ ყოფილა რაიმე მხარის ან სამთავრობო უწყების მხრიდან რაიმე სახის დევნის, გამოძიების ან სამოქალაქო საქმის საგანი. კომპანია იტოვებს უფლებას, მაგრამ არ იღებს ვალდებულებას, წაშალოს, წაშალოს ან უარი თქვას ნებისმიერი Contთუ მიაჩნიათ, რომ ეს არის უკანონო, უხამსი, შეურაცხმყოფელი ან არღვევს ამ შეთანხმებას ან მის პოლიტიკასა და პროცედურებს. რეკლამის განმთავსებელი უარს ამბობს ნებისმიერ და ყველა პრეტენზიაზე, რომელიც ეხება ასეთ წაშლას.

4.13 რომ არაფერი Contეს წარმოადგენს ან გვთავაზობს შეთავაზებას უკანონო ქცევაში ან ქცევაში, ა solწაწვევა ან შეხვედრა უკანონო ქცევაში ან ქცევაში ჩართვის მიზნით, ან კომუნიკაცია, რომელიც დაკავშირებულია ნებისმიერი სახის უკანონო ქცევასთან ან ქცევასთან, ყველა შემთხვევაში, ყველა მოქმედი კანონის შესაბამისად. ასეთი Content მკაცრად აკრძალულია და მისი განთავსება გამოიწვევს რეკლამის განმთავსებლის ანგარიშის შეწყვეტას კომპანიაში.

4.14 რომ თუ რეკლამის განმთავსებელი აწარმოებს ბიზნესს, რომელიც აღწერილია ან წარმოდგენილია Contრეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიისთვის წარდგენილი განცხადება, რომელიც განთავსებულია რეკლამის განმთავსებლის ვებსაიტზე ან რეკლამის განმთავსებლის საკუთარ სოციალურ ქსელში, რომ აღნიშნული ბიზნესი შეესაბამება ყველა მოქმედ კანონს და რომ რეკლამის განმთავსებელმა მიიღო ყველა საჭირო ლიცენზია, ნებართვა და ავტორიზაცია, რომ ჩაერთოს ასეთ ბიზნესში ყველა შესაბამისი სააგენტოსგან და ხელისუფლება.

4.15 რომ რეკლამის განმთავსებელმა წაიკითხა, ესმის, ეთანხმება და სრულად უნდა დაემორჩილოს კომპანიის იმდროინდელ პოლიტიკას, განცხადებებს და სხვა საოპერაციო პროცედურებს, როგორც ისინი ნაჩვენებია www.rubpage. Com.

4.16 რეკლამის განმთავსებელი დაიცავს, ანაზღაურებს და უვნებელყოფს კომპანიის ჯგუფს ნებისმიერი ქმედების, სარჩელის, პრეტენზიის, გადაწყვეტილების, ჯარიმის, ზარალის, ზარალის, ხარჯების, ბრალდებების, მათ შორის გონივრული ადვოკატის საფასურისა და სხვა ზარალის წინააღმდეგ და წინააღმდეგ, რაც შეიძლება იყოს მიღებული ან დაწესებული. ნებისმიერი წარმოდგენის, გარანტიის, შეთანხმების ან შეთანხმების დარღვევის ან რეკლამის განმთავსებლის მიერ წინამდებარე მოთხოვნის დარღვევის ან ნებისმიერი პრეტენზიის გამო, რომ რომელიმე Contრეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიაში გაგზავნილი ან რეკლამის განმთავსებლის მიერ გამოქვეყნებული ინფორმაცია არღვევს ინტელექტუალური საკუთრების ნებისმიერ უფლებას ან მესამე მხარის სხვა უფლებას C-ის გამოყენების გამო.ontკომპანიის მიერ. რეკლამის განმთავსებელი ასევე თანახმაა აუნაზღაუროს კომპანიას ნებისმიერი ხარჯი, მათ შორის ადვოკატის საფასური, რომელიც მას აკისრია გამოძახებებზე, აღმოჩენის მოთხოვნებზე, სასამართლოს ბრძანებებზე, სამართალდამცავი ორგანოების მოთხოვნებზე ან სხვა იურიდიულ პროცესზე, რომელიც მოიცავს რეკლამის განმთავსებელს.

4.17 რომ რეკლამის განმთავსებლის მიერ ნებისმიერი Contპირობა, რომელიც არღვევს წინამდებარე ხელშეკრულებით დადგენილ მოთხოვნებს, შეიძლება წარმოადგენდეს ამ ხელშეკრულების არსებით დარღვევას, რაც საშუალებას აძლევს კომპანიას დაუყოვნებლივ შეწყვიტოს იგი.

5. პასუხისმგებლობის შეზღუდვა წარდგენილ გontყელ

5.1 რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ კომპანიის ჯგუფი არ იქნება პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი რაიმე ფორმით ან რაიმე ხარისხით ნებისმიერი C-ის დაკარგვის ან დაზიანებისთვის.ontკომპანიისთვის მიწოდებული ან წარდგენილი რეკლამის განმთავსებლის მიერ. ყველა Contკომპანია ექვემდებარება კომპანიის ჩანაწერების შენახვას და სხვა დაკავშირებულ პოლიტიკას. რეკლამის განმთავსებელი პირდაპირ აღიარებს, რომ რეკლამის განმთავსებელი აწვდის მხოლოდ C-ის ასლებსontკომპანიისთვის და ეს კომპანია არ არის ვალდებული შეინახოს ნებისმიერი C-ის სარეზერვო ასლებიontრეკლამის განმთავსებლის მიერ წარმოდგენილი ან დაბრუნება Contრეკლამის განმთავსებელს.

5.2 რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ კომპანია არ არის პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი ნებისმიერი მომხმარებლის ქმედებებზე ან უმოქმედობებზე, რომლებიც ქ.ontიმოქმედეთ რეკლამის განმთავსებლად ან ეწვიეთ რეკლამის განმთავსებლის ვებსაიტებს კომპანიის ქსელის მეშვეობით ან სხვა გზით („ტრაფიკი“). ასეთი ტრაფიკი მოდის როგორც არის ყოველგვარი გარანტიის გარეშეethეს არის გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ვაჭრობის გარანტიები, ვარგისიანობა კონკრეტული მიზნისთვის ან ხარისხისთვის. რეკლამის განმთავსებელი პასუხისმგებელია უზრუნველყოს, რომ ასეთი ტრაფიკი ეთანხმება რეკლამის განმთავსებლის წესებსა და პირობებს და თუ ასეთი ტრაფიკი არღვევს ასეთ პირობებს, რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა არ დააკისროს კომპანიის ჯგუფის პასუხისმგებლობა ან პასუხისმგებლობა.

5.3 რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ კომპანია არ იქნება პასუხისმგებელი ან პასუხისმგებელი ნებისმიერი პირის ქმედებებზე, რომელიც პასუხობს რეკლამას ან რეკლამის Content გამოქვეყნებულია კომპანიის ქსელში. რეკლამის განმთავსებელი კონკრეტულად ათავისუფლებს კომპანიას პერსონალური დაზიანების, ფსიქიკური აშლილობის, ქონების დაზიანების, სიცოცხლის დაკარგვის, თავისუფლების დაკარგვის, დაზიანების, დაავადების, ორსულობის ან სხვა ზიანის / ზარალისგან, რომელიც მიყენებულია რეკლამის განმთავსებლის მიერ მესამე მხარეებთან ურთიერთქმედების შედეგად. წარმოქმნილი Content გამოქვეყნებულია კომპანიის ქსელში.

6. გარანტიებზე უარის თქმა/რისკის აღება; ვალდებულებების შეზღუდვა.

6.1 გარანტიებზე უარის თქმა/რისკის აღება. რეკლამის განმთავსებელი პირდაპირ ეთანხმება, რომ რეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიის მიერ მოწოდებული სერვისებით სარგებლობა არის რეკლამის განმთავსებელზე SOLE და ექსკლუზიური რისკი. სერვისები მოწოდებულია „როგორც არის, ყველა ხარვეზით“ და „როგორც ხელმისაწვდომია“ საფუძველზე. კომპანია პირდაპირ უარს ამბობს ყველა სახის გარანტიაზე, WHETHER გამოხატული ან ნაგულისხმევი, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ნაგულისხმევი გარანტიები სავაჭროუნარიანობის, კონკრეტული მიზნისთვის ვარგისიანობის, ხარისხის, სათაურის და არადარღვევის მაქსიმუმამდე. კომპანია არ იძლევა გარანტიას, რომ სერვისები დააკმაყოფილებს რეკლამის განმთავსებლის მოთხოვნებს, ან რომ სერვისები იქნება უწყვეტი, დროული, უსაფრთხო ან უშეცდომოდ; არც კომპანია არ იძლევა გარანტიას იმ შედეგებზე, რომლებიც შეიძლება მიღებულ იქნეს სერვისების, მისი ვებსაიტების მაყურებლების ან მომხმარებლების, ტრაფიკის ან უსაფრთხოებისა თუ სანდო ინფორმაციის სიზუსტის ან უსაფრთხოების შესახებ ნებისმიერ პროგრამულ უზრუნველყოფაში, აპარატურასა თუ სერვისში იქნება შესწორებული. რეკლამის განმთავსებელს ესმის და ეთანხმება, რომ ნებისმიერი მასალის და/ან მონაცემების გამოყენება, რომლებიც ჩამოტვირთულია ან სხვაგვარად არის მიღებული სერვისების გამოყენებით, ექვემდებარება რეკლამის განმთავსებლის საკუთრებას. SOLELY პასუხისმგებელია მის კომპიუტერულ სისტემაზე მიყენებულ ნებისმიერ დაზიანებაზე ან მონაცემთა დაკარგვაზე, რომელიც გამოწვეულია ასეთი მასალის და/ან მონაცემების ჩამოტვირთვის შედეგად. გარდა ამისა, რეკლამის განმთავსებელი ასევე ეთანხმება, რომ ნებისმიერი ინფორმაციული სტატია, სარეკლამო რჩევები ან აზრობრივი სტატიები (კოლექტიურად მოხსენიებულია აქ, როგორც „სტატიები“) განთავსებულია სადმე, ცალ-ცალკე, ან ორი გვერდის მხრივ. SOLELY ასახავს სტატიების ავტორთა მოსაზრებებს. რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ სტატიებზე ნებისმიერი დამოკიდებულება არის SOLELY რეკლამის განმთავსებლის გადაწყვეტილება და რეკლამის განმთავსებელი შემდგომში თანხმდება უარი თქვას პასუხისმგებლობის ნებისმიერ პრეტენზიაზე, რომელიც შეიძლება წარმოიშვას რეკლამის განმთავსებლის გადაწყვეტილებიდან, დაიცვას ნებისმიერი რჩევა, რომელიც შეიძლება იყოს CONTAINED ნებისმიერ სტატიაში.

6.2 ვალდებულებების შეზღუდვა. რეკლამის განმცხადებელს ესმის და თანახმაა, რომ მაქსიმალური ზომით, რომელიც ნებადართულია მოქმედი კანონით, არავითარ შემთხვევაში არ უნდა იყოს კომპანიის ჯგუფი პასუხისმგებლობით, თუ რა ზიანს აყენებს რეკლამას ან ნებისმიერ პირს ან პირს, რომელიც ითხოვს სააგენტოს უფლებებისგან მიღებულ უფლებებს (მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ზიანის ანაზღაურების გარეშე ბიზნესის მოგება, ბიზნესის შეფერხება, ბიზნეს ინფორმაციის დაკარგვა და სხვა სპეციალური, სამაგალითო, სადამსჯელო, არაპირდაპირი, შემთხვევითი ან თანმდევი ზიანი, ან რაიმე სხვა ფულადი ზიანის მიყენება კომპანიის ქსელში გამოქვეყნებულ სტატიებზე დამოკიდებულება ან კომპანიის მიერ პროგრამული უზრუნველყოფის, აპარატურის ან ტელეკომუნიკაციის საშუალებების გამოყენება რეკლამის განმთავსებლისთვის მომსახურების მიწოდებისას, თუნდაც ზიანი. რეკლამა აღიარებს, რომ ზემოხსენებული წინადადება ასახავს ინფორმირებულ, ნებაყოფლობით გამოყოფას რისკების მხარეებს შორის (ცნობილი და უცნობი), რომელიც შეიძლება არსებობდეს ამ შეთანხმებასთან დაკავშირებით, რომ ასეთი ნებაყოფლობითი რისკის გამოყოფა მხარეებს შორის გარიგების მატერიალური ნაწილი იყო და ის ამ შეთანხმების ეკონომიკურ ან სხვა პირობებზე მოლაპარაკება და შეთანხმება მოხდა მხარეების მიერ, რისკების ნებაყოფლობით განაწილებაზე დამოკიდებულებით. ნებისმიერ შემთხვევაში, კომპანიის მთელი პასუხისმგებლობა ამ შეთანხმების ნებისმიერი დებულების მიხედვით მთლიანობაში უნდა შემოიფარგლოს მთლიანობაში არაუმეტეს ათი დოლარისა ($10.00). იმის გამო, რომ ზოგიერთი სახელმწიფო და იურისდიქცია არ იძლევა პასუხისმგებლობის გამორიცხვას ან შეზღუდვას, ზემოაღნიშნული შეზღუდვა შეიძლება არ იყოს გამოყენებული.

7. კომპანიის როლი, როგორც ონლაინ სერვისის მიმწოდებელი.

7.1 რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა, რომ რეკლამის დამკვეთი არის მისი C-ის შემქმნელი და პროდიუსერიontent და არის solპასუხისმგებელი ნებისმიერი Content, რომელიც განთავსებულია კომპანიის ქსელის ერთ ან რამდენიმე განყოფილებაში და იღებს ყველა ვალდებულებას, რომელიც დაკავშირებულია C-სთანontროგორც აღწერილია ამ შეთანხმების სხვაგან.

7.2 მხარეები აღიარებენ და თანხმდებიან, რომ კომპანია მოქმედებს როგორც კომუნიკაციის ფასილიტატორი მისი მესამე მხარის რეკლამის განმთავსებლებისთვის და/ან მომხმარებლებისთვის. კომპანია არ აწარმოებს, დიზაინს ან სხვაგვარად უზრუნველყოფს რაიმე ქontმისი რეკლამის განმთავსებლებისთვის. როგორც ასეთი, მხარეები აღიარებენ და თანხმდებიან, რომ კომპანია ჩაითვლება ონლაინ სერვისის პროვაიდერად („OSP“) და ასევე ჩაითვლება ინტერაქტიულ კომპიუტერულ სერვისად. არაფერი გontწინამდებარე პუნქტი განიმარტება, როგორც ამ კუთხით უფლებებზე უარის თქმა. რეკლამის განმთავსებელმა უნდა გააფრთხილოს და შეასრულოს მოქმედი შეტყობინებების პროცედურები და დაეთანხმოს, რომ კომპანიას ექნება და სრულად ისარგებლებს მოქმედი უსაფრთხო ნავსადგურის დებულებებით, იმუნიტეტთან, პასუხისმგებლობის შეზღუდვებთან ერთად, კარგი სამარიელთა დაცვასთან და სხვა დებულებებთან, რომლებიც ეხება ინტერაქტიული კომპიუტერის პროვაიდერებსა და მომხმარებლებს. მოქმედი კანონმდებლობით გათვალისწინებული სერვისები და ყველა მსგავსი შეტყობინება და სხვა დებულებები, რომლებიც ზღუდავს ან სხვაგვარად არღვევს OSP-ების და პროვაიდერების ან ინტერაქტიული კომპიუტერული სერვისების მომხმარებელთა პასუხისმგებლობას ნებისმიერი იურისდიქციის კანონის შესაბამისად, რომელიც შეიძლება მოქმედი იყოს, რომლებშიც რეკლამის განმთავსებელი ან რეკლამის განმთავსებელი ავალებს რაიმე პრეტენზიას. კომპანიის ჯგუფის ან რომელიმე კომპანიის მიერ მინიჭებული ან ქველიცენზიატის უფლებების წინააღმდეგ, რომლებიც კომპანიისთვის მინიჭებულია ამ კანონით.

7.3 რეკლამის განმთავსებელი აღიარებს თავის პასუხისმგებლობას, არ დაუშვას მის მეთვალყურეობის ქვეშ მყოფი არასრულწლოვანთა წვდომა მავნე ან შეუსაბამო მასალაზე. რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა არ დაუშვას არასრულწლოვანთა ნახვის ნებისმიერი ასეთი გontent, და რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა მიიღოს პასუხისმგებელი ზომები, რათა თავიდან აიცილოს მათ ამის გაკეთება. უამრავი კომერციული ონლაინ უსაფრთხოების ფილტრი ხელმისაწვდომია, რომელიც შეიძლება დაეხმაროს მომხმარებლებს შეზღუდონ არასრულწლოვანთა წვდომა მავნე ან შეუსაბამო მასალაზე. რეკლამის განმთავსებელს ეცნობება, რომ მას შეუძლია შეისწავლოს ასეთი სერვისები საიტებზე, როგორიცაა: https://www.fosi.org/good-digital-parenting/ , https://www.rtalabel.org/ https://www.parentalguidance.org, სხვებს შორის. გთხოვთ, გაითვალისწინოთ, რომ კომპანია არ იძლევა წარმომადგენლობას ან გარანტიას ასეთ საიტებზე მითითებულ ნებისმიერ პროდუქტთან ან სერვისთან დაკავშირებით და კომპანია რეკომენდაციას უწევს, რომ რეკლამის განმთავსებელმა ჩაატაროს სათანადო გამოკვლევა ნებისმიერი ონლაინ ფილტრის შეძენამდე ან დაყენებამდე. რეკლამის განმთავსებელი თანახმაა მიიღოს კონკრეტული ზომები, რათა არასრულწლოვანებმა არ ნახონ გontშედით კომპანიის ქსელში, თუ რეკლამის განმთავსებლის კომპიუტერზე ან მობილურ მოწყობილობაზე წვდომა არასრულწლოვანს შეუძლია. საბოლოოდ, რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ თუ ის არის არასრულწლოვანი ბავშვის მშობელი ან მეურვე, რეკლამის განმთავსებლის პასუხისმგებლობაა და არა კომპანიის, შეინარჩუნოს ასაკობრივი შეზღუდვაontკომპანიის ქსელში რეკლამის განმთავსებლის შვილების ან პალატების ჩვენება ან წვდომა.

7.4 რეკლამის განმთავსებელი აცნობიერებს და აცნობიერებს, რომ კომპანია მუშაობს როგორც ინტერაქტიული კომპიუტერული სერვისის მიმწოდებელი. ამრიგად, კომპანია არის იმუნიტეტი და არ შეიძლება იყოს პასუხისმგებელი პრეტენზიებისგან, რომლებიც წარმოიქმნება C-ის გამოქვეყნების ან გადაცემისგან.ontრეკლამის განმთავსებლების და მესამე მხარეების ent. კომპანია არ ქმნის ასეთ გontდა არ არის პასუხისმგებელი მესამე მხარის შენიშვნებისა და კომუნიკაციების გამოქვეყნებაზე, რომელიც შესაძლოა მიაღწიოს მოქმედი კანონმდებლობის შესაბამისად ქმედითუნარიანობის დონეს, მათ შორის, მაგრამ არ შემოიფარგლება, მასალის გამოქვეყნებაზე, რომელიც შეიძლება ჩაითვალოს ცილისმწამებლობით ან დამრღვევად. კონფიდენციალურობის ან საჯაროობის უფლებები. გაითვალისწინეთ, რომ კანონი საშუალებას აძლევს კომპანიას წაშალოს ან დაბლოკოს ნებისმიერი ქontაღმოჩენილი იქნა შეურაცხმყოფელი, ცილისმწამებლური, უხამსი ან სხვაგვარად დამრღვევი კომპანიის პოლიტიკის, კომპანიის, როგორც ინტერაქტიული კომპიუტერული სერვისის მიმწოდებლის სტატუსზე გავლენის გარეშე.

8. გამოცემის სტანდარტები

8.1 კომპანია არასოდეს აქვეყნებს რეკლამას გontent for, არც იღებს რეკლამას cont18 წლამდე ასაკის ნებისმიერი პირისგან.

კომპანია არასოდეს აქვეყნებს რეკლამის განმთავსებლის სურათებს ან ვიდეოებს, რომლებიც გადაღებულია რეკლამის განმთავსებლის 18 წლის იუბილემდე.

კომპანია არასოდეს აძლევს რეკლამის განმთავსებელს ნებას, განათავსოს რეკლამა, შესთავაზოს ან მიუთითოს, რომ ისინი 18 წლამდე ასაკის არიან (მაშინაც კი, როდესაც კომპანიას აქვს მტკიცებულება, რომ რეკლამის განმთავსებელი რეალურად არის მინიმუმ 18 წლის).

რეკლამის განმთავსებლებს ეკრძალებათ საკუთარი თავის მარკეტინგული ზედსართავი სახელების გამოყენებით, რომლებიც შეიძლება გამოყენებულ იქნას 18 წლამდე ასაკის პირის აღსაწერად.

8.2 კომპანია არ არის ამ მე-3 მხარის შემქმნელი ან მფლობელი გontent და არ გვთავაზობს ან უზრუნველყოფს რაიმე გontმესამე მხარეებისთვის. კომპანია არ ახორციელებს რეკლამის განმთავსებლების ინტელექტუალური საკუთრების უფლებებს, რადგან რეკლამის განმთავსებლები ინარჩუნებენ სრულ უფლებებს და საკუთრებასontმათ აწვდიან, გარდა შეზღუდული ლიცენზიისა, რომელიც მინიჭებულია კომპანიას რეკლამის განმთავსებლის ხელშეკრულებით, რომ მასპინძლობს მათი ქontent.  

კომპანია უბრალოდ გამომცემელია და არა აკontent პროვაიდერი. წარმოდგენილი მასალები, რომლებიც აკმაყოფილებს ჩვენს გამოქვეყნების სტანდარტებს და ხარისხის უზრუნველყოფის მოთხოვნებს, ქვეყნდება კომპანიის პერსონალის ჩართულობის გარეშე.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს ტექსტს, რომელიც ჩაითვლება სექსუალურად დამაფიქრებელ ან აშკარად solარის ან შეიძლება არასწორად იქნას გაგებული, როგორც solრაიმე უკანონო ქცევის ან ქცევის გამოწვევა ან ჩართვა.  

კომპანია ემორჩილება აშშ-ს კანონს; თქვენი სარეკლამო მდებარეობა არ განსაზღვრავს რომელი კანონები ვრცელდება თქვენს რეკლამაზე.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს ტექსტს, რომელიც არის დისკრიმინაციული, შეურაცხმყოფელი ან სხვაგვარად შეუსაბამო.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს ტექსტს, რომელიც არღვევს საავტორო უფლებებს, სავაჭრო ნიშნებს ან ინტელექტუალურ საკუთრების უფლებებს ზრდასრული ინდუსტრიის ნებისმიერი სხვა კომპანიის, პროდუქტის, პირის ან მომსახურების შესახებ.

რეკლამის განმთავსებლებს არ შეუძლიათ განათავსონ რაიმე მითითება ან ბმული, ჰიპერბმული ან URL მესამე მხარის ვებსაიტებზე.

რეკლამის განმთავსებლებს არ შეუძლიათ საფრთხის გამოქვეყნება სხვა რეკლამის განმთავსებლებისთვის ან მნახველებისთვის.

რეკლამების ყველა ტექსტი უნდა იყოს წარმოდგენილი და გამოქვეყნებული ინგლისურად.

კომპანია მოითხოვს რეკლამის განმთავსებლებს, წარმოადგინონ თავიანთი ტექსტი ზუსტად ისე, როგორც მათ სურთ, რომ ის წარმოდგენილი იყოს მათ რეკლამაში.  

რეკლამის განმთავსებლის ანგარიში დაიხურება, თუ ისინი წარადგენენ ტექსტს, რომელიც არღვევს აშშ-ს კანონს და/ან SOLICITS არალეგალური სერვისები.

8.3 კომპანია არ გამოაქვეყნებს სურათს, რომელიც არასწორად იქნება გაგებული solრაიმე უკანონო ქცევის ან ქცევის გამოწვევა ან ჩართვა.

სურათები, რომლებიც ასახავს წყლის ნიშანს ბმულებით, ჰიპერბმულებით ან URL-ებით, არ შეიძლება გამოქვეყნდეს.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს რაიმე სურათს, რომელიც მიუთითებს, ვარაუდობს ან არასწორად იქნება გაგებული, როგორც ვარაუდობს, რომ რეკლამის განმთავსებელი 18 წელზე ნაკლები ასაკისაა.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს რეკლამის განმთავსებლის არცერთ სურათს, რომელიც გადაღებულია მანამ, სანამ რეკლამის განმთავსებელი იყო მინიმუმ 18 წლის.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს დისკრიმინაციულ, შეურაცხმყოფელ ან სხვაგვარად შეუსაბამო სურათს.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს არცერთ სურათს, რომელიც მიეკუთვნება სათაური 18 შეერთებული შტატების კოდის სექცია 2257.

კომპანია მოითხოვს რეკლამის განმთავსებლებს, წარმოადგინონ თავიანთი სურათები ზუსტად ისე, როგორც მათ სურთ, რომ ისინი წარმოადგინონ მათ რეკლამაში.

8.4 კომპანია არ გამოაქვეყნებს ვიდეოს, რომელიც ჩაითვლება სექსუალურად დამაფიქრებელ ან აშკარად solარის ან შეიძლება არასწორად იქნას გაგებული, როგორც solრაიმე უკანონო ქცევის ან ქცევის გამოწვევა ან ჩართვა.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს 3 წუთზე მეტ ვიდეოს.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს ვიდეოს, რომელიც არის დისკრიმინაციული, შეურაცხმყოფელი ან სხვაგვარად შეუსაბამო.

კომპანია არ გამოაქვეყნებს არცერთ ვიდეოს, რომელიც მიეკუთვნება სათაური 18 შეერთებული შტატების კოდექსის 2257 სექციას.

კომპანიის ვიდეოს გამოქვეყნების პოლიტიკა შეესაბამება კომპანიის ფოტოების გამოქვეყნების პოლიტიკას.

9. დოკუმენტები

9.1 თუ რაიმე მიზეზით არსებობს ეჭვი, რომ რეკლამის განმთავსებელი არის 18 წელზე მეტი ასაკის (რეკლამის განმთავსებლის სხეულის მახასიათებლების გამოჩენა, ტექსტი, რომელშიც ნათქვამია ან მიუთითებს იმაზე, რომ რეკლამის განმთავსებელი შეიძლება იყოს ახალგაზრდა და ა.შ.), რეკლამის განმთავსებელს შეიძლება მოეთხოვოს წარდგენა ბუნდოვანი, შეუფერხებელი ან სხვაგვარად შეუფერხებელი სახის გამოსახულება.

9.2 რეკლამის განმთავსებლებს აქვთ შესაძლებლობა გახდნენ RubPage წევრი, რომელიც მხოლოდ ლეიბლია.

 

10. სხვადასხვა დებულებები.

10.1 ყველა Content და სხვა ინფორმაცია რეკლამის განმთავსებლის მიერ კომპანიისთვის მიწოდებული მხარეები მიიჩნევენ, რომ არ არის კონფიდენციალური რაიმე მიზნით. არაფრის მიუხედავად გontამ ხელშეკრულებაში იშვიათია, კომპანიას შეუძლია თავის solდისკრეცია, უპასუხეთ რეკლამის განმთავსებლის ინფორმაციის გონივრულ მოთხოვნებს, whethფორმალური თუ არაფორმალური. კომპანიას არ აქვს ვალდებულება აღუდგეს ან შეეწინააღმდეგოს ასეთ მოთხოვნებს, ან შეატყობინოს რეკლამის განმთავსებელს ასეთი მოთხოვნების შესახებ, სანამ რაიმე საპასუხო ინფორმაციას მიაწვდის.

10.2 თითოეული მხარე აღიარებს და ეთანხმება, რომ მან სრულად წაიკითხა და ესმის წინამდებარე შეთანხმება და ჰქონდა შესაძლებლობა, ჩაერთოს მის მიერ არჩეული იურიდიული დამცველის მიღებამდე. წინამდებარე შეთანხმება გontარის მთლიანი შეთანხმება რეკლამის დამკვეთსა და კომპანიას შორის წინამდებარე საკითხთან დაკავშირებით. ეს შეთანხმება ანაცვლებს ყველა წინა წერილობით და ზეპირ გაგებას, წერილებს და წარმოდგენებს და შეიძლება შეიცვალოს მხოლოდ კომპანიის მიერ გაფრთხილების შემდეგ. წინამდებარე შეთანხმება სავალდებულოა და მოქმედებს წინამდებარე მხარეთა და მათი შესაბამისი მემკვიდრეების, პირადი წარმომადგენლების, მემკვიდრეებისა და თანამდებობების სასარგებლოდ. მიუხედავად იმისა, რომ ეს ხელშეკრულება შეიძლება გადაეცეს ან გადაიცეს კომპანიის მიერ, მისი გადაცემა ან მინიჭება რეკლამის განმთავსებლის მიერ არ შეიძლება.

10.3 რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ რომელიმე ერთი ან მეტი დებულების გontწინამდებარე ხელშეკრულებაში მითითებული ნებისმიერი მიზეზით ჩაითვლება ბათილად, უკანონოდ ან არააღსრულებად რაიმე კუთხით, ასეთი ბათილობა, უკანონობა ან აღსრულება არ იმოქმედებს წინამდებარე ხელშეკრულების რომელიმე სხვა დებულებაზე და ეს შეთანხმება განიმარტება ისე, თითქოს ასეთი არასწორი, უკანონო ან არააღსრულებადი დებულება. (s) არასოდეს შედიოდა.

10.4 რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ მშენებლობის მიზნებისათვის, წინამდებარე ხელშეკრულება ჩაითვლება შემუშავებულად როგორც რეკლამის განმთავსებლის, ასევე კომპანიის მიერ. ნებისმიერი და ყველა გაურკვევლობა და/ან შეუსაბამობა არ უნდა იქნას გაგებული წინამდებარე მხარის სასარგებლოდ ან წინააღმდეგ.

10.5 რეკლამის განმთავსებელი თანხმდება, რომ ნებისმიერ სამართლებრივ მოქმედებაში, რომელიც წარმოიქმნება წინამდებარე ხელშეკრულებიდან, უპირატეს მხარეს უნდა ჰქონდეს გონივრული ადვოკატის საფასური და ხარჯები, მათ შორის ადვოკატის საფასური გასაჩივრებისას.

10.6 მხარეები თანხმდებიან, რომ ეს შეთანხმება რეგულირდება და განიმარტება შვეიცარიის კანონმდებლობით. გაერთიანებული ერების ორგანიზაციის კონვენციის გამოყენება გontსაქონლის საერთაშორისო გაყიდვის რაქტიები პირდაპირ გამორიცხულია. თუ მხარეებს შორის წარმოიქმნება დავა, რომელიც წარმოიქმნება ან სხვაგვარად ეხება ამ შეთანხმებას, მხარეები შეიკრიბებიან და მოლაპარაკებას კეთილსინდისიერად შეეცდებიან ხელახლაsolდავა. თუ მხარეები ვერ ახერხებენ ხელახლაsolდავის განხილვა პირდაპირი ან არაფორმალური მოლაპარაკების გზით, შემდეგ მხარეებად solემიethოდ რეsolამ დავის შემთხვევაში, დავა საბოლოოდ გადაწყდება ციურიხის სავაჭრო პალატის არბიტრაჟის წესების მიხედვით, ერთი არბიტრი, რომელიც მცოდნეა ინტერნეტისა და ელექტრონული კომერციის დავებს, რომელიც დანიშნულია აღნიშნული წესების შესაბამისად. სამართალწარმოება გაიმართება ციურიხში და იმართება ინგლისურ ენაზე, გარდა მხოლოდ იმ საჩივრებისა, რომლებისთვისაც სათანადოდ არის მოთხოვნილი სასამართლო განხილვა, რომელიც უნდა იყოს ციურიხში მდებარე კომპეტენტური იურისდიქციის სასამართლოში.

არბიტრს არ აქვს უფლებამოსილება დაადგინოს რაიმე სადამსჯელო ან სამაგალითო ზიანი; კლასობრივი სარჩელის დამოწმება; დაამატეთ ნებისმიერი მხარე; შეცვალოს ან უგულებელყოს წინამდებარე ხელშეკრულების დებულებები; და უნდა იყოს შეკრული მარეგულირებელი და მოქმედი კანონმდებლობით. არბიტრი უნდა იყოს ადვოკატის კარგი სტატუსის მქონე წევრი და ჰქონდეს ნეიტრალიტეტის ფიცის ხელმოწერის უნარი. არბიტრაჟი საარბიტრაჟო განხილვის დასრულებიდან ოცდაათი (30) დღის ვადაში გამოაქვს წერილობით დასკვნა, რომელშიც მითითებული იქნება ყველა არსებითი ფაქტი, აგრეთვე მისი გადაწყვეტილების საფუძველი. არბიტრის გადაწყვეტილება ან გადაწყვეტილება საბოლოო და სავალდებულოა მხარეებისთვის. ნებისმიერი საარბიტრაჟო გადაწყვეტილება შეიძლება შეტანილი იქნეს როგორც გადაწყვეტილება ან ბრძანება ნებისმიერ კომპეტენტურ სასამართლოში. მხარეები აქვე უარს აცხადებენ ნებისმიერ უფლებაზე, რომლებზეც შესაძლოა სასამართლოს ჩატარება მოუწიონ საარბიტრაჟო მოთხოვნებთან დაკავშირებით.

10.7 არც ერთი მხარის მიერ რაიმე ვალდებულებაზე უარის თქმა არ განიხილება როგორც წინა ან შემდგომი უგულებელყოფა წინამდებარე შეთანხმების სხვა დებულებებზე.

10.8 გარდა რეკლამის განმთავსებლის ვალდებულებისა, გადაიხადოს საკომისიოები, როდესაც ეს არის გადასახდელი, არც ერთი მხარე არ იქნება პასუხისმგებელი ან ჩაითვლება ამ შეთანხმების დარღვევის ან არდარღვევის გამო ამ ხელშეკრულებით მოთხოვნილი შეფერხების ან შეუსრულებლობის გამო. ნებისმიერი მიზეზის ან მდგომარეობის შესახებ, რომელიც სცილდება ამ მხარის გონივრულ გontროლი და რომლის გადალახვაც ასეთ მხარეს არ შეუძლია კომერციულად გონივრული შრომისმოყვარეობის გამოვლენის გზით, მათ შორის, შეზღუდვის გარეშე, ღვთის ქმედებები; ომი, ბუნტი, ემბარგო, სამოქალაქო ან სამხედრო ხელისუფლების აქტები ან ტერორიზმი; ხანძარი, წყალდიდობა, მიწისძვრა, ქარიშხალი, ტროპიკული ქარიშხალი ან სხვა სტიქიური უბედურებები; ბოჭკოების ჭრა; გაფიცვები ან დეფიციტი ტრანსპორტის, ობიექტების, საწვავის, ენერგეტიკის, მუშახელის ან მასალების ნაკლებობაში; სატელეკომუნიკაციო ან საინფორმაციო სერვისების ინფრასტრუქტურის გაუმართაობა; ჰაკერობა, მონაცემთა უსაფრთხოების დარღვევა, სპამი, ქსელის გადატვირთულობა ან კომპიუტერის, სერვერის ან პროგრამული უზრუნველყოფის ნებისმიერი მარცხი. თუ რაიმე ფორსმაჟორული მოვლენა მოხდება, ზემოქმედების ქვეშ მყოფი მხარე დაუყოვნებლივ წერილობით აცნობებს მეორე მხარეს და გამოიყენებს კომერციულად გონივრულ ძალისხმევას მოვლენის ზემოქმედების მინიმუმამდე შესამცირებლად.

10.9 კომპანიასა და რეკლამის განმთავსებელს შორის წინამდებარე შეთანხმებით ურთიერთობა არის დამოუკიდებელი გontრაქტორები და არც უნდა იყვნენ და არც წარმოადგენენ საკუთარ თავს პარტნიორად, ფრენჩაიზერად, ფრენჩაიზერის მიმღებად, ბროკერად, თანამშრომელთან, მოსამსახურედ, აგენტად ან სხვის წარმომადგენელად რაიმე მიზნით. არც ერთ მხარეს არ ენიჭება უფლება ან უფლებამოსილება, აიღოს ან შექმნას რაიმე ვალდებულება ან პასუხისმგებლობა, გამოხატული ან ნაგულისხმევი, სხვა მხარის სახელით ან სახელით, ან დაავალოს სხვა რაიმე ფორმით ან რამ, რაც არ უნდა იყოს ამ შეთანხმებით შექმნილი ვალდებულებების მიღმა. .

10.10 თითოეულ მხარეს უფლება აქვს შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება მიზეზით, წინამდებარე ხელშეკრულების დარღვევის საფუძველზე, მეორე მხარის წერილობითი შეტყობინებისთანავე. თითოეულ მხარეს შეუძლია შეწყვიტოს წინამდებარე ხელშეკრულება უმიზეზოდ, მეორეს ათი (10) დღის გაფრთხილების შემდეგ. თუმცა, რეკლამის განმთავსებლის მიერ ნებისმიერი გაუქმება გამოიწვევს რეკლამის განმთავსებლის მიერ მოწოდებულ ყველა Contკომპანიის ქსელის საჯარო მოპირდაპირე ადგილებიდან ამოღებული, არქივებისთვის შენახვას, გontრაქტიული ან იურიდიული მიზნები 3.5 ნაწილის შესაბამისად. არა გontრეკლამის განმთავსებლის მიერ მოწოდებული პუნქტი დაბრუნდება შეწყვეტისთანავე. რეკლამის განმთავსებლის მიერ შეწყვეტის ან კომპანიის მიერ მიზეზით შეწყვეტის შემთხვევაში, გადახდები არ დაბრუნდება ან დაბრუნდება. გარდა ქვემოთ გათვალისწინებული შემთხვევებისა, შეწყვეტისთანავე მხარეთა ურთიერთობა წყდება.

10.11 ყველა შეტყობინებები (მაგ., 3.5-ე ან 8.10-ე პუნქტის მიხედვით) კომპანიის მიმართ, უნდა გაეგზავნოს კომპანიას შემდეგი ფორმის გამოყენებით: https://t.me/RubPage და ჩატის განყოფილებაში ყურადღება უნდა მიაქციოთ „სამართლებრივ“.

10.12 ეჭვის თავიდან აცილების მიზნით, რამდენადაც ანაზღაურება ან გათავისუფლება არის გათვალისწინებული კომპანიის სასარგებლოდ ან სასარგებლოდ, ასეთი ანაზღაურება ან გათავისუფლება ვრცელდება კომპანიის აგენტებზე, ფილიალებზე, თანამშრომლებზე, ოფიცრებზე, დირექტორებზე, აქციონერებზე, ადვოკატებზე, მოვაჭრეებზე, გontრაქტორები, წინამორბედები, მემკვიდრეები და ასიგნებები.

10.13 სექციები 1, 2.1-2.4, 2.6-2.12, 2.14, 3.2-3.8 და სექციები 4-დან 10-მდე, რეკლამის განმთავსებლის ყველა წარმომადგენლობა, გარანტია და ანაზღაურების ვალდებულებები, და ნებისმიერი ნაწილი, რომელიც თავისი ბუნებით გადარჩება, გადარჩება შეწყვეტის ან ვადის გასვლის შემდეგ. ეს შეთანხმება რაიმე მიზეზით.

მნიშვნელოვანია!

არაფრის მიუხედავად გontიშვიათია ამ ხელშეკრულებაში ან სხვაგან, კომპანია ყოველთვის იტოვებს უფლებას თავის მხრივ solპირადობის მოწმობების მოთხოვნის უფლება, გადამოწმების მიზნით ფოტოების მოთხოვნა, რეკლამის განმთავსებლების ასაკის დადასტურება, ფოტოების გადაღების დროს ნებისმიერ ფოტოზე გამოსახული რეკლამის განმთავსებლების ასაკის დადასტურება, უარი Contშეცვალეთ ფასები და/ან ფასების მოდელი და/ან შეცვალეთ სარეკლამო კატეგორიები და პოლიტიკა ამ კატეგორიებთან მიმართებაში და დამატებით გაყიდეთ, გადასცეთ ან მიანიჭეთ რეკლამის განმთავსებლის რომელიმე ან ყველა მონაცემი და ინფორმაცია, შეზღუდვის გარეშე, პერსონალური იდენტიფიცირებადი ინფორმაციის ჩათვლით. როგორც ასეთი ტერმინი ფართოდ იქნა განმარტებული და განმარტებული (შემდგომში „PII“) და/ან მიაწოდეთ იგი მესამე მხარეს და ყველა წინამორბედს, მემკვიდრეს და მიმწოდებელს გაკოტრების, მიმღების მიღების ანsolთუ კომპანია ან კომპანიის მთელი ან არსებითად მთელი აქტივები შეძენილია კომპანიის გაყიდვის, შერწყმის ან სხვა რეორგანიზაციის შედეგად ამ შეთანხმების შესაბამისად - ეს ავტორიზაცია და ნებართვა გადარჩება ამ ხელშეკრულების ნებისმიერი შეწყვეტის ან ვადის გასვლის შესახებ. რამდენადაც რეკლამის განმთავსებელი არ ეთანხმება ფასების ან ფასების მოდელის ან მომსახურების ვარიანტების ცვლილებებს, რეკლამის განმთავსებელს შეუძლია შეწყვიტოს წინამდებარე შეთანხმება და არ განათავსოს რაიმე მომავალი რეკლამა.

რის გამოც მხარეები ეთანხმებიან ზემოთ ჩამოთვლილ პირობებს.

/ს/ კომპანია

/s/ რეკლამის განმთავსებელი